תקנון האתר

אתר אינטרנט זה הינו אתר הרשמי של עמותה הרשומה “ישיבת הר עציון” ומאפשר איסוף תרומות ו/או תשלומים עבור העמותה. כל שימוש באתר אינטרנט, לרבות מתן תרומות ו/או תשלומים, מהווה את הסכמתכם לנהוג בכפוף לתקנון זה ולנהוג לפיו. אנא קראו את התקנון בעיון.

1. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

2. עמותת “ישיבת הר עציון” מאפשרת לך באמצעות אתר זה לתרום כסף ו/או להעביר תשלומים לטובת צרכי העמותה בדרך קלה, נוחה ומהירה - ניתן לשלם בכרטיס אשראי, העברה בנקאית או טלפונית.

3. בעת מתן תרומה ו/או תשלומים באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והגולש יקבל תשובה מיידית באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

4. מבצע הפעולה יהיה רשאי לפנות לעמותה בבקשה לשינוי פרטי החיוב וביטול עסקה. ניתן לבטלה בתוך 30 יום מיום שנמסרה הודעת התרומה ו/או התשלום בטלפון או בוצעה פעולת התרומה באינרטנט ע”פ חוק הגנת הצרכן 1981. העמותה תבצע את השינוי הנדרש בהתאם למדיניות הנהוגה באותה עת בחברת האשראי. במידה וחברת האשראי תחייב את העמותה בעמלה בגין הפעולה, יחויב מבצע הפעולה בעמלה כאמור.

5. אין לתת פרטים כוזבים. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית. גולש שיעבור על עבירה זו צפוי להליכים משפטיים, פליליים ואזרחיים.

6. במידה והעסקה לא אושרה ע”י חברת האשראי, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. על מנת להשלים את הפעולה על מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם העמותה.

7. העמותה לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

8. הפרשנות לתקנון זה ואכיפתו של התקנון או כל פעולה ו/או סכסוך הנובע ממנו, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל. כל סכסוך או שאלה בהקשר לתקנון זה תובא להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל אביב בלבד.

9. אני מאשר שגילי הוא לפחות 18 שנה ושקראתי ואני מסכים לתקנון האתר ומדיניות הפרטיות.

10. הגבלת פרטיות: העמותה מכירה בחובה לשמור על פרטיות התורמים, העמותה לא תעביר פרטי התורמים ו/או המשלמים לגורם שלישי.

11. אתר זה מאובטח בתקן PCI DSS.

אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון זה הנך מתבקש שלא להשתמש באתר אינטרנט זה.

Site Terms and Conditions

This website is the official site of the registered association (amuta) of "Yeshivat Har Etzion" and allows for the collection of donations and/or payments to the association. Any use of the website, including giving donations and/or payments, constitutes your consent to act in accordance with and subject to these Terms and Conditions. Please read these Terms and Conditions carefully.

1.   These Terms and Conditions are worded in the masculine gender but apply to both genders equally. Anything in these Terms and Conditions stated in masculine gender also applies to the female gender and vice versa, and anything stated in singular form also applies to plural form and vice versa.

2. The association " Yeshivat Har Etzion " allows you, by using this site, to donate funds for the benefit of the association's needs in an easy, convenient and fast way – you can pay via credit card, bank transfer or by phone.

3. At the time of giving a donation and/or payment via credit card, a check of the card will be conducted with the credit company and the user will receive an immediate response regarding the status of the transaction and whether it was accepted or rejected. The payment page is secured with the PCI DSS standard.

4. The user will have the ability to approach the association with a request to change the details of the charge and to cancel the transaction. It is possible to cancel the transaction within 30 days from the day on which notification of the donation and/or payment was given by phone or on which the donation and/or payment was performed on the internet, in accordance with the Consumer Protection Law 1981. The association will perform the requested change in accordance with the policies practiced as of such time at the credit company. In the event that the credit company will charge the association a fee in connection with such action, the user will be obligated to pay such fee.

5. Do not provide false information. The submission of false information constitutes a criminal offense. A user in violation of this offense is subject to legal, criminal and civil proceedings.

6. In the event that the transaction is not approved by the credit company, the user will be notified accordingly. In order to complete the transaction, the user should contact the association via telephone.

7. The association will not bear any responsibility for illegal activity performed by users on the site, or for any other factor which is not under its full control.

8. The interpretation of these Terms and Conditions, the enforcement of these Terms and Conditions, and any action and/or dispute arising from these Terms and Conditions, will be performed in accordance with the laws of the State of Israel. Any dispute or question in connection with these Terms and Conditions shall be brought for adjudication solely before the competent courts of the Tel Aviv district.

9. I confirm that I am at least 18 years of age and that I read and agree to the Terms and Conditions of the site and the privacy policy.

10.  Privacy limitation: The association recognizes the obligation to preserve the privacy of donors; the association will not transfer donors' details to a third party.

11. This site is secured with the PCI DSS standard.

If you do not agree to any of the terms set forth in these Terms and Conditions, you are requested to refrain from using this website.