מזל טוב לרב יצחק ודבורה לוי, להולדת הנכד, בן למיכל מוריה ואשר שאז.

שיזכו לגדלו לתורה, לחופה ולמעשים טובים!!